+31 (0) 6 38084406

Algemene voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van deze website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Opdrachtnemer, Opdracht
Door bevestiging van datum, plaats en kosten van de afspraak, en eventuele specifiek overeengekomen extra services, door ons per telefoon, email of sms (de “Opdrachtbevestiging”)komt een overeenkomst van opdracht tot stand (de “Opdracht”) tussen Madame X Agency (hierna de “Opdrachtnemer”) als opdrachtnemer en u als onze klant. In alle gevallen is Madame X Agency de enige opdrachtnemer. Wanneer in deze voorwaarden over ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ wordt gesproken, zijn dit verwijzingen naar de Opdrachtnemer. Met verwijzingen naar ‘de klant’, ‘u’ en ‘uw’ wordt gedoeld op de klant of klanten met wie de Opdracht wordt aangegaan. De algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden vormen één geheel met de Opdrachtbevestiging en behelzen samen daarmee alle voorwaarden van de tussen u en ons gesloten opdracht. Indien en voor zover bepalingen in de Algemene Voorwaarden strijdig zijn met die in de opdrachtbevestiging, zal de opdrachtbevestiging voorgaan. Wij kunnen de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen of vervangen. 

Vergunning
Opdrachtnemer is een volledig legaal escort bemiddelingsbedrijf en werkt uitsluitend binnen de grenzen van de wet. Opdrachtnemer heeft een volledige vergunning met nummer 67-2014

Aannemen, afwijzen, wijzigen of beëindigen van de Opdracht
Wij zijn te allen tijden gerechtigd om (verzoek tot) een Opdracht niet aan te nemen.

Tevens zijn wij gerechtigd om een eenmaal aangenomen Opdracht op elk moment te beëindigen (en een in dat kader gemaakte afspraak af te zeggen) of te wijzigen, in gevallen waarin blijkt dat het model of de modellen niet op het gewenste tijdstip of de gewenste locatie beschikbaar kan (kunnen) zijn, de locatie niet beschikbaar is, indien naar ons oordeel de vertrouwelijkheid, veiligheid of integriteit van de model(len) of van ons niet kan worden gegarandeerd, indien de klant zijn verplichtingen onder de Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien goede grond bestaat om te verwachten dat de klant zijn verplichtingen onder de Opdracht niet zal nakomen. Tevens zijn wij hiertoe gerechtigd indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Bij wijziging of afzegging van de afspraak, of wijziging of beëindiging van de Opdracht, door ons, zullen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact met u opnemen, op de wijze waarop u doorgaans contact met ons onderhoudt, en in gevallen van spoed in ieder geval per sms. Indien wij de afspraak of de Opdracht wijzigen is de klant gerechtigd om de Opdracht zonder verschuldigdheid van kosten te
beëindigen.

In andere gevallen is de klant slechts toegestaan de opdracht te beëindigen, of een verzoek tot wijziging van de Opdracht in te dienen tot uiterlijk [24 uur] vóór de geplande afspraak. In geval van latere wijziging, beëindiging, afzegging of in geval van “no show”, bent u het voor de afspraak afgesproken tarief verschuldigd.
In geval de klant tijdig een wijziging van de opdracht voorstelt zullen wij ons best doen om een redelijk verzoek in te willigen, of een alternatief voor te stellen, doch zijn wij ook bevoegd om de opdracht te beëindigen.
Wij zullen op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele kosten of schade die ontstaat door wijziging van de afspraak of beëindiging van de opdracht door ons op de in dit artikel genoemde gronden.

Vertrouwelijkheid
Wij zullen de tijdens een opdracht van u ontvangen informatie, in het bijzonder uw contactgegevens en het bestaan van de opdracht, vertrouwelijk behandelen en zullen deze informatie niet gebruiken anders dan in het kader van de uitvoering van de opdracht. Tevens zullen wij deze informatie niet aan derden bekendmaken, behoudens voor zover wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
U zult de, al of niet in het kader van de opdracht, over ons of onze modellen ontvangen informatie vertrouwelijk behandelen en zonder onze voorafgaande toestemming niet gebruiken of aan derden bekend maken. U zult niet zonder onze voorafgaande toestemming direct contact opnemen met onze modellen. Alle contacten lopen via ons.

Invulling van de opdracht
Wij hebben onze modellen met zorg geselecteerd en streven er naar de opdracht met alle redelijke zorg en bekwaamheid uit te laten voeren. Niettemin is de beleving van de afspraak heel persoonlijk en hoewel wij streven naar optimale dienstverlening, is “satisfaction not guaranteed”. Wij geven in dit kader geen enkele garantie.
Tijdens een afspraak is afwijking van de opdracht alleen mogelijk met toestemming van het betrokken model, en zullen de alsdan op onze website aangegeven meerkosten in rekening worden gebracht. Er bestaat geen enkele verplichting van ons of onze modellen om af te wijken van de afgesproken dienstverlening.

Behandeling van modellen
U zult onze modellen met respect behandelen en geen handelingen verrichten tegen hun wil, of in strijd met deze Algemene Voorwaarden of met de wet. Wij behouden ons het recht voor om bij overtreding hiervan aangifte te doen bij de politie.
Condoomgebruik is verplicht!

Communicatie
Behoudens andersluidende afspraak communiceren wij met u via dezelfde communicatiemiddelen als u met ons communiceert. U aanvaardt dat wij niet instaan voor de tijdigheid en veiligheid van de berichtgeving, en ook niet voor het risico van onderschepping of “meelezen” bij de verzending van berichten.
Bij aanvang van de afspraak, bij einde van de afspraak en zoveel vaker als wij of het betrokken model (de betrokken modellen) nodig of gewenst achten, zal ons model telefonisch contact met ons opnemen om de betaling, hun welzijn en andere onderdelen van de Opdracht te bevestigen. U zult daaraan voor zover nodig uw medewerking verlenen.

Tarieven
De van tijd tot tijd geldende tarieven staan vermeld op de website van de Opdrachtnemer. Daar kan niet van worden afgeweken. De overeengekomen kosten van de afspraak dienen vooraf te worden voldaan per bank of direct in contanten bij aanvang van de afspraak aan het model.
De minimale duur van de afspraak is 1 uur. Kortere boekingen zijn niet mogelijk. Indien minder diensten worden afgenomen of de afspraak korter duurt dan de afgesproken termijn, bestaat geen recht op restitutie.
[Alle afgesproken bedragen zijn reeds inclusief BTW].

Overmacht
Wij zijn jegens u niet aansprakelijk indien wij niet in staat zijn om onze diensten met betrekking tot de opdracht te verlenen als gevolg van een oorzaak die buiten onze macht ligt. Ingeval zich een dergelijke gebeurtenis voordoet zullen wij u zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte stellen.

Aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, zullen onze modellen niet aansprakelijk zijn voor de nakoming van de opdracht of voor enige schade voortvloeiende uit of in verband met de Opdracht of de nakoming daarvan, ongeacht of de vordering tot nakoming of schadevergoeding is gebaseerd op een overeenkomst of op andere grondslag, en u doet afstand van alle vorderingsrechten tegen onze modellen.
Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, zal onze aansprakelijkheid voor de nakoming van de opdracht of voor enige schade voortvloeiende uit of in verband met de opdracht of de nakoming daarvan, beperkt zijn tot het tarief van de opdracht, ongeacht of de vordering tot nakoming of schadevergoeding is gebaseerd op een overeenkomst of op andere grondslag, en u doet afstand van alle overige vorderingsrechten.
De klant vrijwaart de modellen en de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden, en waarvan de oorzaak niet aan de
opdrachtnemer of de modellen toerekenbaar is.

Gedeeltelijke onverbindendheid
Elk artikel van de onderhavige Algemene Voorwaarden dient onafhankelijk van de andere artikelen te worden geïnterpreteerd en nagekomen. Indien enig artikel of artikellid van de Algemene Voorwaarden of bepaling in de opdrachtbevestiging nietig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht, geschillen
De opdracht wordt beheerst door Nederlands recht, en alle contractuele of niet-contractuele verplichtingen en vorderingsrechten ontstaan uit of in verband met de onderhavige opdracht worden beheerst door dat recht.
Eventuele geschillen of vorderingen die uit of in verband met deze overeenkomst of de opdracht ontstaan zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.